De Vlaamse Waterweg verwelkomt u graag op het Waterwegenforum 2022 met als thema “Hoog Tij’d voor ons  klimaat”? op vrijdag 25 november 2022 van 12 tot 18.30u, Paleis 10, Brussels Expo.

Ontdek het volledige programma op www.vlaamsewaterweg.be/waterwegenforum.

 

 

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Verhoging van de verwijderingsbijdrage van het CDNI met ingang van 1 januari 2023
De verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval wordt per 1 januari 2023 verhoogd tot 10,00 euro voor 1000 liter gebunkerde accijnsvrije gasolie. Het nieuwe bedrag is door de Verdragsluitende Partijen aangenomen door middel van een besluit tot wijziging van artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling (zie Besluit CDNI 2022-I-4).

Augmentation de la rétribution d’élimination de la CDNI au 1er janvier 2023
La rétribution d’élimination pour les déchets huileux et graisseux s’élèvera à 10,00 € pour 1000 l de gazole détaxé délivré à compter du 1er janvier 2023. Le nouveau montant a été acté par les Parties Contractantes au moyen d’une résolution modifiant l’article 3.03 du Règlement d’application (voir la Résolution CDNI 2022-I-4).

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

In het COMPETING-project is lesmateriaal gemaakt bij de zeven hoofdstukken waarin de competenties op Operationeel en Management niveau worden beschreven. Deze omvatten navigatie, bediening van het vaartuig, vrachtafhandeling, stuwage en passagiersvervoer, waterbouwkunde en elektrische, elektronische en regeltechniek, onderhoud en reparatie, communicatie en gezondheid, veiligheid en milieubescherming.

Alle projectuitkomsten zijn te downloaden op de websites van ITB-OBSERVATORIUM (https://www.itb-observatorium.be/nl), COMPETING (www.iwt-competencies.eu) en EDINNA (www.edinna.eu).

Voor meer informatie kan u hier het persbericht downloaden.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

COMPETING – NEWSLETTER OKTOBER 2022

{ 30 september, 2022 }

Via deze link kunt u de Competing Nieuwsbrief van oktober 2022 downloaden

You can download the Competing Newsletter of October 2021 via this link

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Beste leden van het OBV,

Ten gevolge van de aanhoudende droogteperiode zijn de afvoeren van de Vlaamse waterwegen erg laag.
Er zijn dan ook reeds heel wat waterbesparende maatregelen van kracht, om de waterpeilen zo goed mogelijk te handhaven en de diepgang zoveel mogelijk te verzekeren. Ondanks de verwachte neerslaghoeveelheden van deze week, blijft de situatie ernstig en zijn bijkomende maatregelen niet uitgesloten.
Ik verwijs hiervoor naar het informatiebericht hieronder. Dit werd ook verspreid naar de watergebonden industrie. Het effectief invoeren van mogelijke bijkomende maatregelen zal gebeuren via bijkomende communicatie (bv een scheepvaartbericht wanneer diepgangbeperkingen noodzakelijk zouden zijn).

Vriendelijke groet,

Informatiebericht n.a.v. de actuele droogtesituatie in Vlaanderen

02/09/2022

Ten gevolge van de uitzonderlijke en aanhoudende droogte zijn de afvoeren van verschillende Vlaamse waterwegen momenteel extreem laag. Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare waterhoeveelheden zijn op de Vlaamse waterwegen reeds heel wat operationele waterbesparende maatregelen van toepassing, zoals het terugpompen van schutwater ter hoogte van sluizen, het beperken of verbieden van bepaalde watercaptaties, toepassen van gegroepeerd schutten van commerciële beroepsvaart, vaarbeperkingen voor de pleziervaart,…

De Droogtecommissie, die instaat voor het overleg en de afstemming van de noodzakelijke waterbesparende maatregelen tijdens extreme droogteperiodes, vergadert al geruime tijd wekelijks om zich te buigen over het nemen van waterbesparende maatregelen teneinde de beschikbare watervoorraden zo goed mogelijk te benutten.
Het invoeren van deze maatregelen gebeurt op basis van het “Reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste”, dat op 30/04/2021 aan de Vlaamse Regering werd meegedeeld. Het reactief afwegingskader is een ondersteunend systeem voor waterbesparing en prioritair watergebruik in aanloop naar of tijdens periodes van waterschaarste.

Het ziet er naar uit dat de voorspelde neerslag voor de komende dagen niet zal zorgen voor een significant herstel van de watervoorraden, maar dat een verdere daling van de watervoorraden reëel is. Op 1 september stelde de Droogtecommissie dan ook bijkomende maatregelen in het vooruitzicht.

De Droogtecommissie heeft zijn oproep om alle waterverbruik maximaal te beperken herhaald.
Rekening houdend met de nog steeds dalende waterbeschikbaarheid en de aanhoudende droogte gaf de Droogtecommissie het mandaat om op de bevaarbare waterwegen gradueel en gefaseerd bijkomende tijdelijke maatregelen in te voeren, wanneer de droogtesituatie dit noodzaakt.
Het gaat over bijkomende operationele beheermaatregelen zoals scheepvaartbeperkingen of -stremmingen, captatiebeperkingen of -verboden voor niet-essentieel en zo nodig essentieel watergebruik, ….
Zo wordt voor de komende periode niet uitgesloten dat het waterpeil van het Albertkanaal en mogelijks andere waterwegen zodanig zal dalen, dat diepgangbeperkingen voor de scheepvaart onvermijdelijk worden.
Eveneens is een beperking of een verbod op het capteren van oppervlaktewater uit alle waterwegen, zowel voor niet-essentiële als essentiële toepassingen, niet uitgesloten, behoudens een aantal uitzonderingen. Het formeel besluit betreffende deze maatregel wordt in overleg met de sectoren voorbereid, en kan mogelijks regiospecifiek ingevoerd worden.

Het effectief invoeren van bijkomende maatregelen zal uiteraard enkel gebeuren wanneer de noodzaak zich daartoe aandient. Eveneens zal elke maatregel tijdig worden aangekondigd zodat waterweggebruikers en watergebruikers zich hierop kunnen voorbereiden.

De Droogtecommissie en de waterwegbeheerders zijn er zich terdege van bewust dat deze maatregelen een significante impact kunnen hebben op de Vlaamse economie en mobiliteit. Evenwel wordt van iedereen bij deze extreme droogte een inspanning en solidariteit gevraagd. De Droogtecommissie rekent hiervoor op uw medewerking en begrip.

Voor vragen kan u terecht bij communicatie@vlaamsewaterweg.be

Koen Maeghe
Afdelingshoofd

De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Sturing
T 011 29 84 36 M 0496 57 85 58
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
www.vlaamsewaterweg.be
Beste leden van het OBV,

Ten gevolge van de aanhoudende droogteperiode zijn de afvoeren van de Vlaamse waterwegen erg laag.
Er zijn dan ook reeds heel wat waterbesparende maatregelen van kracht, om de waterpeilen zo goed mogelijk te handhaven en de diepgang zoveel mogelijk te verzekeren. Ondanks de verwachte neerslaghoeveelheden van deze week, blijft de situatie ernstig en zijn bijkomende maatregelen niet uitgesloten.
Ik verwijs hiervoor naar het informatiebericht hieronder. Dit werd ook verspreid naar de watergebonden industrie. Het effectief invoeren van mogelijke bijkomende maatregelen zal gebeuren via bijkomende communicatie (bv een scheepvaartbericht wanneer diepgangbeperkingen noodzakelijk zouden zijn).

Vriendelijke groet,

Informatiebericht n.a.v. de actuele droogtesituatie in Vlaanderen

02/09/2022

Ten gevolge van de uitzonderlijke en aanhoudende droogte zijn de afvoeren van verschillende Vlaamse waterwegen momenteel extreem laag. Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare waterhoeveelheden zijn op de Vlaamse waterwegen reeds heel wat operationele waterbesparende maatregelen van toepassing, zoals het terugpompen van schutwater ter hoogte van sluizen, het beperken of verbieden van bepaalde watercaptaties, toepassen van gegroepeerd schutten van commerciële beroepsvaart, vaarbeperkingen voor de pleziervaart,…

De Droogtecommissie, die instaat voor het overleg en de afstemming van de noodzakelijke waterbesparende maatregelen tijdens extreme droogteperiodes, vergadert al geruime tijd wekelijks om zich te buigen over het nemen van waterbesparende maatregelen teneinde de beschikbare watervoorraden zo goed mogelijk te benutten.
Het invoeren van deze maatregelen gebeurt op basis van het “Reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste”, dat op 30/04/2021 aan de Vlaamse Regering werd meegedeeld. Het reactief afwegingskader is een ondersteunend systeem voor waterbesparing en prioritair watergebruik in aanloop naar of tijdens periodes van waterschaarste.

Het ziet er naar uit dat de voorspelde neerslag voor de komende dagen niet zal zorgen voor een significant herstel van de watervoorraden, maar dat een verdere daling van de watervoorraden reëel is. Op 1 september stelde de Droogtecommissie dan ook bijkomende maatregelen in het vooruitzicht.

De Droogtecommissie heeft zijn oproep om alle waterverbruik maximaal te beperken herhaald.
Rekening houdend met de nog steeds dalende waterbeschikbaarheid en de aanhoudende droogte gaf de Droogtecommissie het mandaat om op de bevaarbare waterwegen gradueel en gefaseerd bijkomende tijdelijke maatregelen in te voeren, wanneer de droogtesituatie dit noodzaakt.
Het gaat over bijkomende operationele beheermaatregelen zoals scheepvaartbeperkingen of -stremmingen, captatiebeperkingen of -verboden voor niet-essentieel en zo nodig essentieel watergebruik, ….
Zo wordt voor de komende periode niet uitgesloten dat het waterpeil van het Albertkanaal en mogelijks andere waterwegen zodanig zal dalen, dat diepgangbeperkingen voor de scheepvaart onvermijdelijk worden.
Eveneens is een beperking of een verbod op het capteren van oppervlaktewater uit alle waterwegen, zowel voor niet-essentiële als essentiële toepassingen, niet uitgesloten, behoudens een aantal uitzonderingen. Het formeel besluit betreffende deze maatregel wordt in overleg met de sectoren voorbereid, en kan mogelijks regiospecifiek ingevoerd worden.

Het effectief invoeren van bijkomende maatregelen zal uiteraard enkel gebeuren wanneer de noodzaak zich daartoe aandient. Eveneens zal elke maatregel tijdig worden aangekondigd zodat waterweggebruikers en watergebruikers zich hierop kunnen voorbereiden.

De Droogtecommissie en de waterwegbeheerders zijn er zich terdege van bewust dat deze maatregelen een significante impact kunnen hebben op de Vlaamse economie en mobiliteit. Evenwel wordt van iedereen bij deze extreme droogte een inspanning en solidariteit gevraagd. De Droogtecommissie rekent hiervoor op uw medewerking en begrip.

Voor vragen kan u terecht bij communicatie@vlaamsewaterweg.be

Koen Maeghe
Afdelingshoofd

De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Sturing
T 011 29 84 36 M 0496 57 85 58
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
www.vlaamsewaterweg.be

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w. wenst voor spoedige indiensttreding twee administratieve medewerk(st)er(s) aan te werven.
Klik hier voor de vacature

L’Institut pour le Transport par Batellerie a.s.b.l. souhaite recruter dans un avenir proche deux assistant(e)s administratif(ve)s.
Cliquez ici pour la vacature

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Klik hier om de nieuwste publicatie van het Fonds voor de Rijn- en Binnenvaart te downloaden: een overzicht van alle subsidies waarvan binnenvaartondernemers op een eenvoudige manier gebruik kunnen maken in deze brochure: “De binnenscheepvaart terug op de kaart”.

Cliquez ici pour télécharger la nouvelle publication du Fonds pour la Batellerie rhénane et intérieure: un aperçu de tous les subsides auxquels les bateliers peuvent prétendre, et ce sous forme d’une brochure intitulée, « La batellerie reprend sa place sur la scène économique ».

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Beste binnenvaartondernemer,

Een vlotte binnenvaart in Vlaanderen: daar zorgen we allemaal samen voor… door elektronisch te melden. Want elektronisch melden maakt de binnenvaart veiliger én efficiënter voor iedereen. Om u te helpen de overstap te maken, organiseert De Vlaamse Waterweg nv i.s.m. het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen twee infosessies in juni. Deze vinden telkens plaats van 10 tot 12 uur. We ontvangen u graag vanaf 9.30 uur op de datum van uw keuze:
• 11 juni 2022 – Schipperswelzijn, Straatsburgdok Noordkaai 2, 2030 Antwerpen Auditorium
• 18 juni 2022 - Schipperswelzijn, Straatsburgdok Noordkaai 2, 2030 Antwerpen Auditorium

Bent u erbij? U kan zich inschrijven via www.eriba-platform.be/infosessies

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Dear Madam, Sir,

We would like to invite you for the final conference of COMPETING, with the theme ‘a big step forward in Inland Navigation Education and Training’. This conference takes place at STC Group in Rotterdam and will simultaneously be held online at 14 June as from 12.00 CET.

A quality line-up of international experts will address the outcomes of the COMPETING project from different perspectives and also celebrate the European cooperation in the field of inland waterway transport education and training.

After three and a half years of hard work, the end conference will be the place to be for those who would like to get up to speed with the end results, including the products which make this Erasmus+ Sector Skills Alliance project all the more interesting.

A consortium of eleven European inland navigation educational institutions and four social partners joined forces to work hard on the seven competency areas and its accompanying teaching materials, like course manuals and a European Training Record Book, both at operational and management level. The project has also yielded a well thought-off quality assurance system.

We plan to host a physical meeting at the headquarter of STC Group in Rotterdam, supported by live stream facilities.

For practical purposes we would like to ask you to fill in the registration form below.

Register to attend in Rotterdam or Online

Programme

12:00 – 13:00 | Lunch
13:00 – 13:15 | Opening and short presentation by chair of the day Mrs. Frouwke Klootwijk-de Vries, secretary-general IVR
13:15 – 13:45 | COMPETING in historic perspective by Mr. Arjen Mintjes, director Maritieme Academie Harlingen/ president EDINNA
13:45 – 14:15 | COMPETING from the Danube perspective by Mr. Ovidiu Sorin Cupsa, president CERONAV/vice-president EDINNA
14:15 – 14:45 | Guided tour to full mission bridge simulators by Mr. Harm Bergsma, team leader STC Training & Consultancy/treasurer EDINNA
14.45 – 15.15 | Break
15.15 – 15.30 | Movie about new training vessel Ab Initio for inland navigation education
15.30 – 16.00 | Keynote ‘Current developments in IWT’ by Mr. Wytze de Boer, project leader IWT MARIN
16:00 – 16:30 | Presentation about STC Group Centre of Excellence for IWT by Mr. Albert Bos, director STC Training & Consultancy and Mr. Jan Smallegange, project manager COMPETING
16:30 – 17:30 | Short closure by chair of the day followed by refreshments
18:00 – 20.30 | Start of (walking) diner

We are looking forward to meet you at 14 June, either in real life or online!

With kind regards,

Jan Smallegange
Project manager COMPETING

Event website

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Le lot 2 du marché pour la collecte et l’élimination des déchets huileux et graisseux navigation intérieure (Zone Ouest – Province de Hainaut : sur le Haut-Escaut, le canal Nimy-Blaton-Péronnes et le canal du Centre à grand gabarit, la Lys région de Comines et Zone Centre – Province de Hainaut et de Namur : sur le canal Charleroi-Bruxelles, la Sambre en aval de Monceau sur Sambre et la Meuse en province de Namur) a été attribué à l’entreprise Martens.

Le marché de collecte commence le 01 décembre 2021.

Les bateliers doivent remplir le formulaire de demande en choisissant la date et le quai concernée sur le site : https://martenscleaning.nl/wallonie.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie