Voor heel wat binnenvaartondernemers breekt een onzekere periode aan. De daling van het aanbod leidt tot een aanzienlijke daling van de vrachtprijzen. Velen verklaarden dat de aangeboden vrachtprijzen niet kostendekkend zijn. Een aantal vreest dat het moeilijk zal worden om hun financiële kosten en verplichtingen na te komen.
Het K.B.V. heeft een spoedoverleg gehad met de Belgische binnenvaartbanken. Tijdens dit overleg bleek dat de binnenvaartondernemers geen gebruik maken van de twee steunmaatregelen voor ondernemingen
.

Une période incertaine commence pour de nombreux entrepreneurs de la navigation intérieure. La diminution de l’offre entraîne une baisse significative des taux de fret. Beaucoup ont déclaré que les tarifs de fret proposé ne couvrent pas les coûts. Un certain nombre craint qu’il leur sera difficile de faire face à leurs coûts financiers.
Le K.B.V. a tenu une concertation d’urgence avec les banques belges de navigation intérieure cette semaine. Au cours de cette concertation, il est apparu que les entrepreneurs de la navigation intérieure ne font pas usage des deux mesures de soutien aux entreprises.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

COVID-19- Maatregelen geïmplementeerd op het VNF-netwerk voor de geleidelijke vrijgave van insluiting
COVID-19 – Mesures mises en place sur le réseau VNF pour la sortie progressive du confinement

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Hervatting van het nachtelijk schutbedrijf op de Bovenrijn in het kader van de Covid-19-pandemie
Reprise des éclusages nocturnes sur le Rhin supérieur dans le contexte de la pandémie de Covid-19

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie