OVAM heeft begrip voor de bezorgdheid van de binnenvaartsector. Het is van belang dat het inzamelen en transporteren van afval kan worden verder gezet op een veilige manier, zowel voor de bevolking in het algemeen als voor de betrokken werknemers in de sector in het bijzonder.

L’OVAM comprend les préoccupations du secteur de la navigation intérieure. Il est important que la collecte et le transport des déchets puissent se poursuivre de manière sécurisée, tant pour la population en général que pour les travailleurs concernés du secteur en particulier.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

CCR-Protocol – Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in het kader van de Covid-19-pandemie

Protocole CCNR – Mesures exceptionnelles de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin dans le cadre de la pandémie de Covid-19

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Communication from the European Commission on the implementation of the Green Lanes under the Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services.

On page 11 - Annex 3, you can find the ”Template of Certificate for international Transport Workers

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Au terme d’une longue journée, vous serez certainement heureux d’apprendre que notre résolution sur les mesures exceptionnelles en réponse à la pandémie de coronavirus, adoptée aujourd’hui en fin d’après-midi, est désormais disponible en ligne et accessible :
- via notre page d’accueil : https://www.ccr-zkr.org/13070000-fr.html
- et notre page web dédiée à la situation de crise : https://www.ccr-zkr.org/13070000-en.html

En ce qui concerne les médias sociaux, veuillez également consulter les liens suivants :

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6647904179195006977


TWITTER

(FR) https://twitter.com/CCNR_Rhin/status/1242140855466631172

(NL) https://twitter.com/CCNR_Rhin/status/1242140286173708288

***

?Aan het einde van een lange dag zult u zeker blij zijn te vernemen dat onze resolutie over uitzonderlijke maatregelen naar aanleiding van de coronaviruspandemie, die vandaag laat in de middag is aangenomen, nu online beschikbaar en toegankelijk is:
- via onze homepage: https://www.ccr-zkr.org/13070000-en.html

- en onze speciale webpagina over de crisissituatie: https://www.ccr-zkr.org/13070000-en.html

Wat de sociale media betreft, zie ook de volgende links :

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6647904179195006977

TWITTER

(FR) https://twitter.com/CCNR_Rhin/status/1242140855466631172

(NL) https://twitter.com/CCNR_Rhin/status/1242140286173708288

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Afzien van vervolging van overtredingen in samenhang met het Coronavirus
Arrêt des poursuites en cas d’infractions résultant du coronavirus

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Wegens het corona COVID 19 virus is het havenbedrijf Antwerpen voor de afvalinzameling binnenvaart genoodzaakt om over te gaan tot een minimale dienstverlening om de continuïteit van deze dienstverlening te blijven garanderen.
Klik hier voor meer informatie.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Op de CDNI-website werd volgende informatie gepubliceerd m.b.t. de Covid-19 situatie.
Sur le site-CDNI, les informations suivantes ont été publiées à propos de la situation Covid-19.

FR : https://www.cdni-iwt.org/actualites/cdni-pandemie-de-covid-19-et-maintien-des-services/

DE : https://www.cdni-iwt.org/actualites/cdni-covid-19-pandemie-und-aufrechterhaltung-der-dienstleistungen/?lang=de

NL : https://www.cdni-iwt.org/actualites/cdni-covid-19-pandemie-en-instandhouding-van-de-diensten/?lang=nl

EN : https://www.cdni-iwt.org/actualites/cdni-covid-19-pandemic-and-maintenance-of-services/?lang=en

Nous vous invitons à informer la CDNI de tout changement de situation qui devrait être publié en conséquence.
Wij nodigen u uit om het CDNI op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de situatie die dienovereenkomstig moeten worden gepubliceerd.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

In het kader van de huidige coronacrisis en na afkondiging van de nieuwe maatregelen, genomen door de overheid op 18 maart 2020, heeft het ITB vzw beslist om zijn kantoor te sluiten t.e.m. 5 april 2020. Alle diensten blijven evenwel bereikbaar via mail (itb-info@itb-info.be of cdni@itb-info.be) en telefonisch (02/217.09.67 of 02/226.40.77).

Mogen wij intussen vragen echt zorg te dragen voor jezelf, uw familie en uw naasten

Dank voor uw begrip.

***

Dans le contexte du coronavirus et suite à l’annonce des nouvelles mesures prises par le gouvernement le 18 mars 2020, l’ITB asbl a décidé de fermer son bureau jusqu’au 5 avril 2020 inclus. Cependant, tous les services restent accessibles par e-mail (itb-info@itb-info.be ou cdni@itb-info.be) et par téléphone (02/217.09.67 ou 02/226.40.77).

En attendant, prenez soin de vous, de votre famille et de vos proches .

D’avance, merci pour votre compréhension.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Het coronavirus grijpt, ook bij de scheepvaartbegeleiders die instaan voor de bediening van de sluizen en beweegbare bruggen, om zich heen. Een aantal scheepvaartbegeleiders zijn momenteel ziek of in quarantaine. Momenteel kan met de inzetbare scheepvaartbegeleiders alle kunstwerken volgens de normale bedieningsuren nog uitgevoerd worden.

Mogelijks ontstaat er op een bepaald ogenblik een situatie waar dit niet meer kan. De Vlaamse Waterweg heeft hiertoe een afbouwplan opgesteld, dat in functie van het aantal inzetbare scheepvaartbegeleiders, gericht een bepaald deel van de normale dienstverlening afbouwt. Dit afbouwplan bestaat uit een geleidelijke afbouw van de dienstverlening, volgens een prioriteitenlijst. Na invoering van elke stap worden de vrijgekomen scheepvaartbegeleiders ingezet om afwezige collega’s op andere, nog actieve kunstwerken te vervangen.

Ik geef u hierbij de volgorde waarin de dienstverlening, in deze noodsituaties, zal afgebouwd worden:

1. Inzetten van alle beschikbare personeelsleden (dit gebeurt momenteel)
2. Maximaal inzetten van andere DVW-collega’s die ook ervaring hebben in het bedieningsproces
3. Reduceren van de bezetting in afstandsbedieningscentrales, met afbouw van een aantal niet-prioritaire taken en/of accepteren van enige wachttijden aan de sluizen en beweegbare bruggen.
4. Uitbreiden van mobiele ploegen op niet-prioritaire waterwegen
5. Stoppen met aannemen van touwen in Wijnegem
6. Reduceren van de bedieningstijden op niet-prioritaire waterwegen
7. Reduceren van niet-prioritaire taken op prioritaire waterwegen (geen vaarvergunningen meer maken, geen scheepvaartrechten meer innen, geen touwen meer aannemen)
8. Reduceren van de bedieningstijden op prioritaire waterwegen
9. Blokvaren op prioritaire waterwegen

Formele beslissingen betreffende aanpassing van bedieningstijden zullen ook steeds via NtS-berichten gecommuniceerd worden.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie