Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van Richtlijn 96/50/EG van de Raad en Richtlijn 91/672/EEG van de Raad
(+ bijlagen).

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant la directive 96/50/CE du Conseil et la directive 91/672/CEE du Conseil.
(+ annexes)

Name:
Erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart – Reconnaissance des qualifications professionnelles dans la navigation intérieure
Description:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie