Le lot 2 du marché pour la collecte et l’élimination des déchets huileux et graisseux navigation intérieure (Zone Ouest – Province de Hainaut : sur le Haut-Escaut, le canal Nimy-Blaton-Péronnes et le canal du Centre à grand gabarit, la Lys région de Comines et Zone Centre – Province de Hainaut et de Namur : sur le canal Charleroi-Bruxelles, la Sambre en aval de Monceau sur Sambre et la Meuse en province de Namur) a été attribué à l’entreprise Martens.

Le marché de collecte commence le 01 décembre 2021.

Les bateliers doivent remplir le formulaire de demande en choisissant la date et le quai concernée sur le site : https://martenscleaning.nl/wallonie/ .

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Het e-boek “Binnenvaart Theorie en Praktijk” is verschenen op 16/11.
Meer informatie vindt u via deze link

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Newsletter 6

{ 16 november, 2021 }

Download hier onze Newsletter 6 met volgende inhoud:
- Verhoging forfaitair bedrag steunmaatregel ‘Onthaal van stagiairs aan boord’
- Jaarverslag ITB & CDNI online beschikbaar
- Indiening fiscaal forfait – 10/12/2021

Téléchargez ici notre Newsletter 6 avec les points suivants:
- Augmentation de la mesure d’aide forfaitaire “accueil de stagiaires à bord”
- Rapport annuel ITB & CDNI disponible en ligne
- Soumission forfait fiscal – 10/12/2021

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Het ITB-activiteitenverslag 2020-2021 is nu beschikbaar.
Download het hier.

Le rapport d’activités de l’ITB 2020-2021 est disponible.
Téléchargez-le ici .

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Een vlotte binnenvaart in Vlaanderen: daar zorgen we allemaal samen voor… door elektronisch te melden. Want elektronisch melden maakt de binnenvaart veiliger én efficiënter voor iedereen. Om u te helpen de overstap te maken, organiseert De Vlaamse Waterweg nv i.s.m. het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen drie infosessies in oktober. Deze vinden telkens plaats van 10 tot 12 uur. Zij ontvangen u graag vanaf 9.30 uur op de datum van uw keuze:
• 9 oktober 2021
Kantoor De Vlaamse Waterweg nv, Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke
Zaal Stuurboord
• 16 oktober 2021
Schipperswelzijn, Straatsburgdok Noordkaai 2, 2030 Antwerpen
Auditorium
• 23 oktober 2021
Schipperswelzijn, Straatsburgdok Noordkaai 2, 2030 Antwerpen
Auditorium

Bent u erbij? U kan zich inschrijven via eriba-platform.be.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Le nouveau rapport annuel sur la navigation intérieure européenne réalisé en partenariat avec la Commission Européenne par le Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR), est maintenant disponible.
Le rapport peut être consulté directement en ligne sous https://www.inland-navigation-market.org.
Des exemplaires papier peuvent par ailleurs être commandés auprès de la CCNR : ccnr@ccr-zkr.org
Lire le communiqué à la presse

Het nieuwe jaarrapport over de Europese binnenvaart, dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is vanaf heden beschikbaar.
Het volledige rapport kan worden geraadpleegd op: https://www.inland-navigation-market.org.
Voor een gedrukte versie van de publicatie kunt u overigens ook contact opnemen met de CCR: ccnr@ccr-zkr.org.
Lees hier het persbericht

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Nu te downloaden: uniform Europees stagehandboek voor de binnenvaart

Het uniforme stagehandboek voor de Europese binnenvaartsector is nu te downloaden. Met dit handboek kan de voortgang van de student tijdens een stage worden gevolgd.

Het stagehandboek loopt vooruit op de Europese richtlijn die competentiegericht onderwijs voorschrijft vanaf 1 januari 2022. Het stagehandboek is zo ontworpen dat studenten en begeleiders er gemakkelijk mee kunnen werken. Er zijn twee versies beschikbaar (het document is een aanpasbare PDF), één op operationeel niveau en één op managementniveau.

De ontwikkeling van het nieuwe stagehandboek is onderdeel van het pan-Europese project COMPETING waarin vijftien organisaties uit acht landen de invoering van competentiegericht onderwijs en training voor de Europese binnenvaart voorbereiden. De verplichte stageperiode bestaat uit een vaarperiode aan boord van een binnenschip en een uitgebreide simulatortraining. Het nieuwe European Training Record Book is een van de eerste resultaten van het COMPETING-project.

In het COMPETING-project wordt gewerkt aan zeven competenties en het bijbehorende lesmateriaal, zowel op operationeel als op managementniveau. Deze omvatten navigatie, scheepsexploitatie, vrachtafhandeling, stuwage en passagiersvervoer, maritieme techniek en elektrische, elektronische en regeltechniek, onderhoud en reparatie, communicatie en gezondheid, en veiligheid en milieubescherming. Het lesmateriaal komt later dit jaar beschikbaar.

Het nieuwe en uniforme European Training Record Book is te vinden op de website van Edinna: https://www.edinna.eu/competing/european-training-record-book-etrb/.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Deze zomer hebben de Europese Commissie en het Europees Parlement besloten om een aantal onderdelen van de overgangsperiode zoals beschreven in de NRMM EU 2016/1628 te verlengen. De gevolgen van deze wijzigingen zijn nu geformuleerd in een schema van het EU IWT Platform waar de nieuwe overgangsdata zichtbaar zijn.
Klik hier voor het schema
Cet été, la Commission européenne et le Parlement européen ont décidé de prolonger certaines parties de la période de transition telle que décrite dans le NRMM UE 2016/1628. Les conséquences de ces changements ont maintenant été formulées dans un calendrier de la plateforme EU IWT où les nouvelles dates de transition sont reprises.
Cliquez ici pour le schéma.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Competing Newsletter July 2021

{ 16 juli, 2021 }

Via deze link kunt u de Competing Nieuwsbrief van juli 2021 downloaden

You can download the Competing Newsletter of July 2021 via this link

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

La CCNR a l’honneur de vous informer de la publication des résultats définitifs de l’étude portant sur la transition énergétique vers un secteur de la navigation intérieure à zéro émission, conformément à la résolution adoptée le 3 juin 2021 lors de sa session plénière de printemps. Ces résultats sont disponibles sur le site web de la CCNR : https://www.ccr-zkr.org/12080000-fr.html

De CCR heeft het genoegen u in kennis te stellen van de publicatie van de eindresultaten van de studie over de energietransitie naar een emissievrije binnenvaartsector, zoals voorgeschreven in het besluit dat tijdens de plenaire voorjaarszitting van de CCR op 3 juni 2021 is aangenomen. Deze resultaten kunnen op de website van de CCR worden geraadpleegd: https://www.ccr-zkr.org/12080000-nl.html.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie