ITB-INFO 91

{ 30 september, 2016 }

De ITB-INFO 91 van het derde kwartaal 2016 is beschikbaar.

L’ITB-INFO 91 du troisième trimestre 2016 est disponible.
 

Opgelet : Informatiesessie over de “arbeidsreglementering in de binnnenvaart” op zaterdag 15/10/2016 (10u – 12u) – Schipperswelzijn in Antwerpen - inschrijven is nog mogelijk


Attention : Session d’information néerlandophone sur “la réglementation du travail en navigation intérieure” le samedi 15/10/2016 (10h à 12h) au Schipperswelzijn à Anvers - vous pouvez toujours vous inscrire

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De Minister lanceert twee complementaire maatregelen gericht op het vergroenen van de binnenvaart. 
Technologische ontwikkelingen laten toe milieuvoordelen in concrete maatregelen op het terrein om te zetten.
Binnenvaartondernemers kunnen van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 een aanvraag indienen bij Waterwegen en Zeekanaal NV of bij nv De Scheepvaart om in aanmerking te komen voor ‘de steunmaatregel hermotorisatie kleine schepen’ of ‘de steunmaatregel nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen’.

 

Een eerste steunmaatregel beoogt de hermotorisatie van kleine schepen (< CEMT klasse IV). Een tweede steunmaatregel beoogt het toepassen van nabehandelingstechnieken, zoals een roetfilter of katalysator, aan boord van middelgrote en grote schepen (= CEMT klasse IV). 

 

Beide steunmaatregelen gaan uit van een investeringssteun. Deze financiële tegemoetkoming is éénmalig en is 50% van de investeringskost, maar wordt begrensd tot maximaal 50.000 euro per schip. De steunmaatregelen zijn erop gericht om de binnenvaartvloot te moderniseren, waarbij terzelfdertijd de luchtkwaliteit in Vlaanderen verbeterd wordt en ook de concurrentiepositie van de binnenvaart in Vlaanderen verder versterkt wordt. Dit maakt dat de modus verder kan blijven instaan voor de bevoorrading van bedrijven die aan de waterweg gelegen zijn.

 

Binnenvaartondernemingen die in aanmerking wensen te komen voor deze steunmaatregelen kunnen vanaf 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 bij de Vlaamse Waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV of nv De Scheepvaart voor concrete initiatieven een aanvraag indienen.

 

Op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV en van nv De Scheepvaart is vanaf 1 oktober alle informatie in verband met de steunmaatregelen terug te vinden.

 

De modaliteiten van beide Vlaamse steunmaatregelen vergroening binnenvaart zijn sinds dit weekend online terug te vinden op

http://www.wenz.be/nl/bedrijven/steunmaatregelen/hermotorisatie/

http://www.wenz.be/nl/bedrijven/steunmaatregelen/nabehandelingstechnieken/

Waterwegen en Zeekanaal NV: www.wenz.be

nv De Scheepvaart: www.descheepvaart.be

Lees meer / Lire plus »

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

CESNI [Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart ]


Meer inlichtingen : Perscommuniqué


CESNI [Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure]


Pour plus d’informations : Communiqué de presse

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Dans le cadre de ses activités de dragage en Wallonie et nord de la France,  Kalis SA cherche un batelier pour renforcer ses équipes et travailler comme opérateur sur ses dragues.

In het kader van zijn baggeractiviteiten in Wallonië en het noorden van Frankrijk, wenst Kalis SA een schipper aan te werven. 


Personne à contacter / C
ontactpersoon:
Ir. Georges-Antoine LAURENT Operations manager

M +32 486 28 27 43
Ecoterres sa | Solutions Environnementales | www.ecoterres.be
Avenue Jean Mermoz 3c | 6041 Gosselies | Belgium | T +32 71 25 60 41 | F +32 71 25 60 44

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Oproep tot deelname aan de Nederlandstalige informatiesessie van 15 oktober 2016 te Antwerpen over de arbeidsovereenkomsten in de binnenvaart
Appel à participation à la session d’information néerlandophone du 15 octobre 2016 à Anvers sur les contrats de travail en navigation intérieure 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

COMMUNIQUE

 

Le Secrétariat de la CDNI a le plaisir de vous informer que la Consultation publique relative aux résidus gazeux de cargaison liquide est en ligne pour la période du 15.07.2016 au 15.09.2016.

(www.cdni-iwt.org)

 

Adresse de contact : online.consultation@cdni-iwt.org

 

MEDEDELING 

 

Het secretariaat van het CDNI deelt u bij dezen mee dat de openbare raadpleging over de gasvormige restanten van vloeibare lading online zal zijn van 15 juli tot 15 september 2016.

(www.cdni-iwt.org)

  

Contactadres : online.consultation@cdni-iwt.org

 

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De ITB-INFO 90 van het tweede kwartaal 2016 is beschikbaar.


L’ITB-INFO 90 du deuxième trimestre 2016 est disponible
.
 

Opgelet : Informatiesessie over de “arbeidsreglementering in de binnnevaart” op zaterdag 14/05/2016 (10u – 12u)Schipperswelzijn in Antwerpen – Raadpleeg de pagina op de website en schrijf u in voor 12/05/2016


Attention : Session d’information sur “la réglementation du travail en navigation intérieure” le samedi 14/05/2016 (10h à 12h)au Schipperswelzijn à Anvers –  Consultez la page sur le site internet et inscrivez-vous pour le 12/05/2016

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De Vlaamse overheid is bevoegd geworden voor het organiseren van de examens van matroos, Rijnpatent, vaarbewijzen, radarpatent, passagiersvaart en het ADN (gevaarlijke goederen). De Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming heeft belangrijke wijzigingen in de bevoegdheidsverdeling betreffende de binnenscheepvaart als gevolg. Naast de beleidsbevoegdheid voor de overgedragen domeinen is er ook een impact op de operationele taken zoals het organiseren van examens.

Vanaf vandaag neemt de Vlaamse Overheid, meer bepaald het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), de organisatie van de theoretische en praktische examens alsmede de uitreiking van de bekwaamheidsbewijzen voor bemanningsleden op zich (zowel nieuwe als verlengingen).

Voor meer informatie over de modaliteiten (vereiste vaartijd, medische keuring, aanvraagformulieren, examencentrum…etc.) kan u terecht op hun website.

Vanaf mei worden de examens ingericht door Syntra. De theoretische examens zullen plaatsvinden in de lokalen van Syntra op campus Leerhaven, Thonetlaan 106, 2050 Antwerpen. De praktijkexamens zullen plaatsvinden op het opleidingsschip Themis 2.

De retributies, wijze van ondervraging en andere voorwaarden tot toegang tot het examen blijven dezelfde. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren op het nummer 1700 of per mail naar beleid@mow.vlaanderen.be maar bezoek eerst hun nieuwe webstek.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van Richtlijn 96/50/EG van de Raad en Richtlijn 91/672/EEG van de Raad
(+ bijlagen).

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant la directive 96/50/CE du Conseil et la directive 91/672/CEE du Conseil.
(+ annexes)

Name:
Erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart – Reconnaissance des qualifications professionnelles dans la navigation intérieure
Description:

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

The European Commission adopted today a proposal to enhance the mobility of inland navigation crew members and provide new career prospects. The proposed directive aims to increase the talent pool available to industry in inland waterways transportation contributing to the Juncker priority of a deeper and fairer internal market. Better worker mobility will let people move more freely where their skills are needed. The proposal for a directive on the recognition of professional qualifications of skilled workers in inland navigation throughout the European Union will replace Directives 91/672/EC and 96/50/EC and will streamline, modernise and extend the recognition of skilled workers in inland navigation. To ensure a high level of safety, the initiative bases the recognition of the professional qualifications on the competences which are needed for the operation of the vessels.

Name:
Proposition de Directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles en navigation intérieure / Voorstel van Richtlijn over de erkenning van beroepsbekwaamheden in de binnenvaart
Description:
The European Commission adopted today a proposal to enhance the mobility of inland navigation crew members and provide new career prospects. The proposed directive aims to increase the talent pool available to industry in inland waterways transportation contributing to the Juncker priority of a deeper and fairer internal market. Better worker mobility will let people move more freely where their skills are needed. The proposal for a directive on the recognition of professional qualifications of skilled workers in inland navigation throughout the European Union will replace Directives 91/672/EC and 96/50/EC and will streamline, modernise and extend the recognition of skilled workers in inland navigation. To ensure a high level of safety, the initiative bases the recognition of the professional qualifications on the competences which are needed for the operation of the vessels.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie