FLASH FEBELFIN – 2017-02-06

{ 8 februari, 2017 }

Nieuwe wet - overdracht scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring naar het Belgisch scheepsregister. 
Nouvelle loi – transfert de l’enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes au registre naval belge 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Appel à participation à la session d’information francophone du 21 janvier 2017 à Huy sur la réglementation du travail en navigation intérieure 
Oproep tot deelname aan de Franstalige informatiesessie van 21 januari 2017 te Hoei over de arbeidsreglementering in de binnenvaart

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18/01/2017
Inschrijven kan tot 18/01/2017

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

ITB-INFO 92 – IV/2016

{ 3 januari, 2017 }

De ITB-Info 92 van het vierde kwartaal 2016 is beschikbaar.

L’ITB-Info 92 du quatrième trimestre 2016 est disponible.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Bedrag van de overliggelden per ton  

(Koninklijk besluit  van 9 juni 2011 – Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 en 7 maart 2012)

 

Tonnenmaat bij de grootste inzinking zoals blijkt uit de meetbrief, in euro, per ton en per halve dag :

 

Indexatie op 01/01/2017

(Index 11-2016 / Index 11-2010)

126,57 / 114,55 = + 10,49 %

Schepen zonder mechanische voortstuwing

Schepen met mechanische voortstuwing

Tot en met 1.750 t

0,45

0,54

Meer dan 1.750 t tot en met 3.500 t

0,40

0,49

Meer dan 3.500 t

0,34

0,43

 

Taux des surestaries par tonne

(Arrêté royal du 19 juin 2011 – Moniteur belge du 19 juillet 2011 et 7 mars 2012)

Tonnage à l’enfoncement maximum tel qu’il résulte du certificat de jaugeage, en euro, par tonne et par demi-jour :  

 

Indexation au 01/01/2017

(Indice 11-2016 / Indice 11-2010)

126,57 / 114,55 = + 10,49 %

Bateaux sans propulsion mécanique

Bateaux à propulsion mécanique

Jusqu’à 1.750 t

0,45

0,54

Plus de 1.750 t à 3.500 t inclus

0,40

0,49

Plus de 3.500 t

0,34

0,43

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

La session d’information francophone sur les contrats de travail en navigation intérieure du 10 décembre 2016 à Huy a été reportée au samedi 21 janvier 2017. Date limite d’inscription: 18-01-2017.
De Franstalige informatiesessie over de arbeidsovereenkomsten in de binnenvaart van 10 december 2016 te Hoei is verplaatst naar zaterdag 21 januari 2017. Inschrijven kan tot 18-01-2017.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Le Secrétariat souhaite informer les délégations que Monsieur Bruno Georges assume, depuis ce 1er novembre 2016, les fonctions de Secrétaire général de la CCNR.

Issu du corps diplomatique belge, M. Georges assumait jusqu’en août dernier la fonction de Représentant permanent du Royaume de Belgique auprès de l’OSCE à Vienne. Au cours de son parcours diplomatique, M. Georges a accumulé des expériences en Ambassade ainsi qu’au Ministère des Affaires étrangères, de même qu’au sein de la Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l’Union européenne. Il se réjouit de pouvoir dès à présent mettre à profit ses compétences au sein de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

———————–

Amtsantritt von Herrn Bruno Georges als Generalsekretär der ZKR

Das Sekretariat teilt den Delegationen mit, dass Herr Bruno Georges am 1. November 2016 das Amt des Generalsekretärs der ZKR angetreten hat.

Als Mitglied des diplomatischen Corps war Herr Georges bis August dieses Jahres als Ständiger Vertreter des Königreichs Belgien bei der OSZE in Wien tätig. Im Laufe seiner diplomatischen Karriere hat Herr Georges Erfahrungen in diversen Botschaften und im belgischen Außenministerium sowie auch in der Ständigen Vertretung des Königreichs Belgien bei der Europäischen Union gesammelt. Er freut sich, seine Kompetenzen nun in der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt einsetzen zu können.

————————-

Infunctietreding van dhr. Bruno Georges, secretaris-generaal van de CCR

Het secretariaat wenst de delegaties in kennis te stellen van de infunctietreding van dhr. Bruno Georges als secretaris-generaal van de CCR met ingang van 1 november 2016.

Dhr. Georges is afkomstig uit de Belgische diplomatieke dienst en bekleedde tot afgelopen augustus de functie van permanent vertegenwoordiger van het Koninkrijk België bij de OVSE in Wenen. Tijdens zijn diplomatieke loopbaan heeft dhr. Georges ervaring opgedaan in ambassadefuncties en bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken enerzijds en binnen de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk België bij de Europese Unie anderzijds. Hij is verheugd zijn expertise tot uitdrukking te kunnen brengen binnen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Appel à participation à la session d’information francophone du 10 décembre 2016 à Huy sur les contrats de travail en navigation intérieure 
Oproep tot deelname aan de Franstalige informatiesessie van 10 december 2016 te Hoei over de arbeidsovereenkomsten in de binnenvaart

Date limite d’inscription - 7/12/2016 – uiterste inschrijvingsdatum

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De C.C.R. organiseert een marktobservatie enquête om de verwachtingen van gebruikers van de website te verzamelen en de CCR-website marktobservatie te helpen verbeteren.

U kan aan deze enquête meewerken via onderstaande link en/of deze mail doorsturen naar andere geïnteresseerden. Limietdatum voor deelname is 11 november 2016.


La C.C.N.R. organise une enquête observation du marché pour recueillir les attentes des utilisateurs du site internet afin d’améliorer le site de l’Observation du Marché.

Vous êtes invités à collaborer à cette enquête via le lien ci-après et/ou à transférer ce mail à d’autres intéressés. Date limite de participation est le 11 novembre 2016.


English

https://goo.gl/forms/0lHi19BENELQtnCo1

Dutch

https://goo.gl/forms/BwOUv49FlqrliGWj1

German

https://goo.gl/forms/XUK06Dwt0T3mZLil2

French

https://goo.gl/forms/v0S4GYsuHh6jQgjD2

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

ITB-INFO 91

{ 30 september, 2016 }

De ITB-INFO 91 van het derde kwartaal 2016 is beschikbaar.

L’ITB-INFO 91 du troisième trimestre 2016 est disponible.
 

Opgelet : Informatiesessie over de “arbeidsreglementering in de binnnenvaart” op zaterdag 15/10/2016 (10u – 12u) – Schipperswelzijn in Antwerpen - inschrijven is nog mogelijk


Attention : Session d’information néerlandophone sur “la réglementation du travail en navigation intérieure” le samedi 15/10/2016 (10h à 12h) au Schipperswelzijn à Anvers - vous pouvez toujours vous inscrire

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De Minister lanceert twee complementaire maatregelen gericht op het vergroenen van de binnenvaart. 
Technologische ontwikkelingen laten toe milieuvoordelen in concrete maatregelen op het terrein om te zetten.
Binnenvaartondernemers kunnen van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 een aanvraag indienen bij Waterwegen en Zeekanaal NV of bij nv De Scheepvaart om in aanmerking te komen voor ‘de steunmaatregel hermotorisatie kleine schepen’ of ‘de steunmaatregel nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen’.

 

Een eerste steunmaatregel beoogt de hermotorisatie van kleine schepen (< CEMT klasse IV). Een tweede steunmaatregel beoogt het toepassen van nabehandelingstechnieken, zoals een roetfilter of katalysator, aan boord van middelgrote en grote schepen (= CEMT klasse IV). 

 

Beide steunmaatregelen gaan uit van een investeringssteun. Deze financiële tegemoetkoming is éénmalig en is 50% van de investeringskost, maar wordt begrensd tot maximaal 50.000 euro per schip. De steunmaatregelen zijn erop gericht om de binnenvaartvloot te moderniseren, waarbij terzelfdertijd de luchtkwaliteit in Vlaanderen verbeterd wordt en ook de concurrentiepositie van de binnenvaart in Vlaanderen verder versterkt wordt. Dit maakt dat de modus verder kan blijven instaan voor de bevoorrading van bedrijven die aan de waterweg gelegen zijn.

 

Binnenvaartondernemingen die in aanmerking wensen te komen voor deze steunmaatregelen kunnen vanaf 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 bij de Vlaamse Waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV of nv De Scheepvaart voor concrete initiatieven een aanvraag indienen.

 

Op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV en van nv De Scheepvaart is vanaf 1 oktober alle informatie in verband met de steunmaatregelen terug te vinden.

 

De modaliteiten van beide Vlaamse steunmaatregelen vergroening binnenvaart zijn sinds dit weekend online terug te vinden op

http://www.wenz.be/nl/bedrijven/steunmaatregelen/hermotorisatie/

http://www.wenz.be/nl/bedrijven/steunmaatregelen/nabehandelingstechnieken/

Waterwegen en Zeekanaal NV: www.wenz.be

nv De Scheepvaart: www.descheepvaart.be

Lees meer / Lire plus »

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie