Oproep voor inschrijving op de
operationele nieuwsflash voor binnenvaart van het Havenbedrijf Antwerpen.
Bedoeling is de binnenvaartondernemers zoveel mogelijk
rechtstreeks te informeren over zaken die in de haven van Antwerpen veranderen
en voor hen belangrijk zijn.

Deze mailing wordt opgemaakt in 4 verschillende talen en
gaat enkel uit als er specifiek nieuws is voor deze doelgroep, vb. m.b.t.
veranderingen in aanmeldprocedures in de haven, openingstijden of locatie van
afvalparken voor binnenvaart,…

De link kan u hier terugvinden: http://elink.clickdimensions.com/m/1/95463492/02-t16272-9cc0c888ea9c43808aaa6483927d7a75/0/1/1.

Hierna eveneens de pdf-versie (ENG).

Gelieve deze mail
tevens
naar zoveel mogelijk schippers te willen verspreiden en hen vragen hierop in te schrijven?

Het is immers
cruciaal voldoende inschrijvingen te hebben om deze berichtgeving in de
verschillende talen te kunnen blijven bestendigen.

 


Appel d’inscription au bulletin d’informations
opérationnelles pour la navigation intérieure de l’Autorité portuaire d’Anvers.

L’objectif
est d’informer les entrepreneurs fluviaux le plus directement possible des
informations opérationnelles  pertinentes dans le Port d’Anvers.

Le mailing
est rédigé en 4 langues et uniquement en cas d’informations spécifiques, p.ex.
pour ce qui concerne les procédures d’enregistrement dans le port, heures
d’ouverture ou déchetteries pour la navigation intérieure, …

Vous
trouvez le lien ci-après :
http://elink.clickdimensions.com/m/1/95463492/02-t16258-b52a5b69ce504311b2dc59bbb1b0c5c8/0/1/1

Ci-après également la version PDF (en Anglais).

Veuillez également envoyer ce courriel à tous vos contacts avec la
demande d’y inscrire ?

Il est
important d’avoir suffisamment d’inscriptions afin de pouvoir continuer
envoyer ce bulletin d’informations dans les différentes langues.

 

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Binnenvaartondernemers die duurzame technologie willen uittesten in hun schip kunnen zich tot 24 april inschrijven op een open projectoproep. Dit initiatief kadert binnen de ambitie van het Havenbedrijf Antwerpen om verschillende spelers in de haven aan te zetten tot vergroening van de activiteiten om zo de luchtkwaliteit te verbeteren.

Clean INland SHipping (CLINSH)
Deze oproep maakt deel uit van het project CLINSH dat investeert in duurzaam vervoer over water, het is een samenwerking tussen 17 Europese partners. CLINSH formuleert op basis van de resultaten van het proefproject aanbevelingen aan Europese beleidsmakers. Uw persoonlijke ervaringen zullen dus bijdragen tot de aanbevelingen naar Europa toe.

Waarom deelnemen?
• Financiële compensatie: deelnemers kunnen tot 50% van de werkelijkse kosten terugbetaald krijgen bij aankoop en installatie van de technologie.
• Als uw schip reeds uitgerust is met duurzame technologie of op alternatieve brandstof vaart, dan komt u in aanmerking voor een vaste onkostenvergoeding van €10.000.
• U investeert in de toekomst en krijgt nu nog een vergoeding voor op termijn verplichte aanpassingen.
• Goede milieuprestaties zijn in uw voordeel bij het verkrijgen van lading of toegang tot een haven.
• U bent koploper binnen de sector en draagt bij tot een groenere binnenvaart.

Informatie en begeleidende workshops
Tijdens de Open Scheepvaartdagen van 17-19 maart krijgt u op de stand van CLINSH (nr. 560) concrete begeleiding bij de inschrijving op deze projectoproep.
Daarnaast bent u welkom op volgende infosessies:
• vrijdag 17 maart 18u30;
• zaterdag 18 maart 15u, 16u30 en 18u;
• zondag 19 maart 15u en 17u.
________________________________________

Deadline registratie projectoproep: 24 april 2017

________________________________________

http://elink.clickdimensions.com/m/1/95463492/02-b17068-95e2cc0ca8384eb7a152da9001ce34c5/1/36/ffcd3f16-c5c4-42e0-a9cf-55f576671c77

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

FLASH FEBELFIN – 2017-02-06

{ 8 februari, 2017 }

Nieuwe wet - overdracht scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring naar het Belgisch scheepsregister. 
Nouvelle loi – transfert de l’enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes au registre naval belge 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Appel à participation à la session d’information francophone du 21 janvier 2017 à Huy sur la réglementation du travail en navigation intérieure 
Oproep tot deelname aan de Franstalige informatiesessie van 21 januari 2017 te Hoei over de arbeidsreglementering in de binnenvaart

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18/01/2017
Inschrijven kan tot 18/01/2017

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

ITB-INFO 92 – IV/2016

{ 3 januari, 2017 }

De ITB-Info 92 van het vierde kwartaal 2016 is beschikbaar.

L’ITB-Info 92 du quatrième trimestre 2016 est disponible.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Bedrag van de overliggelden per ton  

(Koninklijk besluit  van 9 juni 2011 – Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 en 7 maart 2012)

 

Tonnenmaat bij de grootste inzinking zoals blijkt uit de meetbrief, in euro, per ton en per halve dag :

 

Indexatie op 01/01/2017

(Index 11-2016 / Index 11-2010)

126,57 / 114,55 = + 10,49 %

Schepen zonder mechanische voortstuwing

Schepen met mechanische voortstuwing

Tot en met 1.750 t

0,45

0,54

Meer dan 1.750 t tot en met 3.500 t

0,40

0,49

Meer dan 3.500 t

0,34

0,43

 

Taux des surestaries par tonne

(Arrêté royal du 19 juin 2011 – Moniteur belge du 19 juillet 2011 et 7 mars 2012)

Tonnage à l’enfoncement maximum tel qu’il résulte du certificat de jaugeage, en euro, par tonne et par demi-jour :  

 

Indexation au 01/01/2017

(Indice 11-2016 / Indice 11-2010)

126,57 / 114,55 = + 10,49 %

Bateaux sans propulsion mécanique

Bateaux à propulsion mécanique

Jusqu’à 1.750 t

0,45

0,54

Plus de 1.750 t à 3.500 t inclus

0,40

0,49

Plus de 3.500 t

0,34

0,43

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

La session d’information francophone sur les contrats de travail en navigation intérieure du 10 décembre 2016 à Huy a été reportée au samedi 21 janvier 2017. Date limite d’inscription: 18-01-2017.
De Franstalige informatiesessie over de arbeidsovereenkomsten in de binnenvaart van 10 december 2016 te Hoei is verplaatst naar zaterdag 21 januari 2017. Inschrijven kan tot 18-01-2017.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Le Secrétariat souhaite informer les délégations que Monsieur Bruno Georges assume, depuis ce 1er novembre 2016, les fonctions de Secrétaire général de la CCNR.

Issu du corps diplomatique belge, M. Georges assumait jusqu’en août dernier la fonction de Représentant permanent du Royaume de Belgique auprès de l’OSCE à Vienne. Au cours de son parcours diplomatique, M. Georges a accumulé des expériences en Ambassade ainsi qu’au Ministère des Affaires étrangères, de même qu’au sein de la Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l’Union européenne. Il se réjouit de pouvoir dès à présent mettre à profit ses compétences au sein de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

———————–

Amtsantritt von Herrn Bruno Georges als Generalsekretär der ZKR

Das Sekretariat teilt den Delegationen mit, dass Herr Bruno Georges am 1. November 2016 das Amt des Generalsekretärs der ZKR angetreten hat.

Als Mitglied des diplomatischen Corps war Herr Georges bis August dieses Jahres als Ständiger Vertreter des Königreichs Belgien bei der OSZE in Wien tätig. Im Laufe seiner diplomatischen Karriere hat Herr Georges Erfahrungen in diversen Botschaften und im belgischen Außenministerium sowie auch in der Ständigen Vertretung des Königreichs Belgien bei der Europäischen Union gesammelt. Er freut sich, seine Kompetenzen nun in der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt einsetzen zu können.

————————-

Infunctietreding van dhr. Bruno Georges, secretaris-generaal van de CCR

Het secretariaat wenst de delegaties in kennis te stellen van de infunctietreding van dhr. Bruno Georges als secretaris-generaal van de CCR met ingang van 1 november 2016.

Dhr. Georges is afkomstig uit de Belgische diplomatieke dienst en bekleedde tot afgelopen augustus de functie van permanent vertegenwoordiger van het Koninkrijk België bij de OVSE in Wenen. Tijdens zijn diplomatieke loopbaan heeft dhr. Georges ervaring opgedaan in ambassadefuncties en bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken enerzijds en binnen de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk België bij de Europese Unie anderzijds. Hij is verheugd zijn expertise tot uitdrukking te kunnen brengen binnen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Appel à participation à la session d’information francophone du 10 décembre 2016 à Huy sur les contrats de travail en navigation intérieure 
Oproep tot deelname aan de Franstalige informatiesessie van 10 december 2016 te Hoei over de arbeidsovereenkomsten in de binnenvaart

Date limite d’inscription - 7/12/2016 – uiterste inschrijvingsdatum

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

De C.C.R. organiseert een marktobservatie enquête om de verwachtingen van gebruikers van de website te verzamelen en de CCR-website marktobservatie te helpen verbeteren.

U kan aan deze enquête meewerken via onderstaande link en/of deze mail doorsturen naar andere geïnteresseerden. Limietdatum voor deelname is 11 november 2016.


La C.C.N.R. organise une enquête observation du marché pour recueillir les attentes des utilisateurs du site internet afin d’améliorer le site de l’Observation du Marché.

Vous êtes invités à collaborer à cette enquête via le lien ci-après et/ou à transférer ce mail à d’autres intéressés. Date limite de participation est le 11 novembre 2016.


English

https://goo.gl/forms/0lHi19BENELQtnCo1

Dutch

https://goo.gl/forms/BwOUv49FlqrliGWj1

German

https://goo.gl/forms/XUK06Dwt0T3mZLil2

French

https://goo.gl/forms/v0S4GYsuHh6jQgjD2

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie