De Vlaamse Examencommissie Binnenvaart, onder leiding van De Vlaamse Waterweg nv, is op zoek naar 40 examinatoren die zich 8 à 10 dagen per jaar beschikbaar kunnen stellen voor de Examencommissie. Iedereen uit de sector met o.a. expertise als schipper, matroos, in radar, ADN, LNG of passagiersvaart kan zich kandidaat stellen voor 7 juni 2021. Meer informatie vindt u op www.visuris.be/examencommissie
Klik hier om het persbericht te downloaden. 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Beste binnenvaartondernemer,

De heer Jochem Van Dyck is een masterstudent Maritiem en logistiek management aan de Universiteit Antwerpen en werkt momenteel aan zijn masterthesis met als onderwerp “De impact van laagwater op de binnenvaartsector in België.” Deze thesis schrijft hij samen met zijn promotor Prof. Dr. Christa Sys en in samenspraak met de Vlaamse Waterweg nv.

Om een beeld te schetsen over de economische impact op de binnenschippers in de droge zomers is het van belang om dit ook te onderzoeken vanuit hun oogpunt.
Daarom heeft hij een enquête opgesteld met enkele vragen omtrent zijn onderzoek naar het laagwaterprobleem in de Belgische binnenvaartsector

U kan volledig anoniem deelnemen aan de enquête via volgende link: https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3pJqYzmyfHzX5xY

***

Cher entrepreneur en navigation intérieure,

M. Jochem Van Dyck est étudiant en Master de Gestion Maritime et Logistique à l’Université d’Anvers et travaille actuellement à sa mémoire sur “L’impact des basses eaux sur le secteur de la navigation intérieure en Belgique”. Il rédige cette thèse en collaboration avec son superviseur, le professeur Christa Sys, et en consultation avec le Vlaamse Waterweg nv.

Afin d’avoir une image de l’impact économique sur les bateliers pendant les étés secs, il est important d’examiner cette problématique de leur point de vue également.
C’est pourquoi il a développé une enquête avec quelques questions sur sa recherche du problème des basses eaux dans le secteur de la navigation intérieure belge.

Vous pouvez participer à l’enquête de manière confidentielle et anonyme via le lien suivant: https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3pJqYzmyfHzX5xY

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

ITB Newsletter 5

{ 11 maart, 2021 }

Download hier onze Nieuwsbrief 5 met volgende inhoud:

- CDNI-verdrag – Friendly reminder: verplichte wijziging van het paswoord elke 90 dagen !
- CDNI-verdrag – Vermijd extra kosten – Stort regelmatig een provisie op uw ECO-rekening
- ITB-Observatorium – Gegevens 2020 beschikbaar
- Vlaamse Overheid – Invoering ADN-meldplicht op 1 maart 2021 op alle Vlaamse waterwegen
- Waalse Overheid – ”PLAN WALLON 2021-2025″ – Premie voor technische aanpassing: steun voor binnenvaartondernemingen

Téléchargez ici notre Lettre d’informations 5 avec les points suivants:

- Convention CDNI – Friendly reminder : le mot de passe doit être changé tous les 90 jours !
- Convention CDNI – Évitez les frais supplémentaires – Versez régulièrement une provision sur votre ECO-compte
- ITB-Observatoire – Données 2020 disponibles
- Gouvernement flamand – Introduction de l’obligation de déclaration à l’ADN le 1er mars 2021 sur toutes les voies navigables flamandes
- Gouvernement wallon – PLAN WALLON 2021-2025 – Prime à l’adaptation technique : une aide pour les entreprises de transports fluviaux

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Beste binnenvaartondernemer,

EBU en ESO (European Inland Waterway Transport Platform) hebben een Internationale Service Level enquête over de verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval volgens deel A van het CDNI uitgewerkt met als doel een inzicht te verkrijgen in de mening van de gebruikers van het systeem.

De enquête is ontwikkeld voor zowel individuele scheepseigenaren als rederijen. In het belang van de beste resultaten zouden wij willen vragen om (indien van toepassing) in geval van specifieke verschillen binnen de vloot de enquête meerdere malen in te vullen.
Door het beantwoorden van deze enquête kunt u gebruik maken van de gelegenheid uw mening te geven in dit belangrijke dossier. Het invullen van deze enquête zal ongeveer zeven minuten van uw tijd in beslag nemen.

U kan deelnemen via volgende link: Enquête

***

Cher entrepreneur en navigation intérieure,

L’UENF et l’OEB (European Inland Waterway Transport Platform) ont élaboré une Enquête internationale du niveau de service attendu sur l’élimination des déchets huileux et graisseux conformément à la partie A du CDNI, dans le but de connaître l’opinion des utilisateurs du système.

L’enquête s’adresse à la fois aux skippers et aux compagnies de navigation. Les compagnies sont invitées à participer à l’enquête plus d’une fois s’il existe des différences dans la flotte.
Veuillez prendre un peu de temps et profiter de l’occasion pour donner votre avis à cette importante discussion qui commence maintenant en répondant à ce questionnaire. Remplir le questionnaire ne nécessitera qu’environ sept minutes de votre temps.

Vous pouvez participer via le lien suivant : Enquête

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Vanaf 1 maart 2021 zijn schippers die gevaarlijke goederen vervoeren op alle Vlaamse waterwegen verplicht om hun reis- en ladinggegevens digitaal te melden.
Klik hier voor meer informatie. 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Prime à l’adaptation technique : une aide pour les entreprises de transports fluviaux
Cliquez ici pour plus d’informations.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Online Workshop van de CCR: “ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN VOOR ELEKTRISCHE VOORTSTUWINGEN” op 20 april 2021. 
De deelname aan de workshop is gratis. 
Klik hier voor meer informatie.

Atelier en ligne de la CCNR : «LES SOURCES D’ÉNERGIE ALTERNATIVES POUR LES PROPULSIONS ÉLECTRIQUES», le 20 avril 2021.
La participation à l’atelier est gratuite. 
Cliquez ici pour plus d’informations.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Onlangs toonde je interesse in het vergroeningsproject van Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen.
Daarom zijn we erg benieuwd naar jouw mening als geëngageerde partij!
Klik hier om deel te nemen aan de enquête (duurt ong. 5 minuten).

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Vlaanderen en Europa hebben de ambitie om meer vervoer over de waterwegen te krijgen.
Leer er meer over in dit persbericht.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

En favorisant l’investissement des entreprises wallonnes dans le développement et l’usage des modes de transport moins polluants, le Gouvernement wallon entend rencontrer des objectifs tant économiques qu’environnementaux.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie