Praktisch

Locatie

Naval Inland Navigation – Halsteren

Brabo Academy – Antwerpen

Borg

€ 747 | De opleiding is gratis voor de deelnemers. Om uw reservatie te vervolledigen, vragen we een borg van € 747 die uw mag storten op rekening BE35 3632 3827 0537.

Bent u aanwezig, dan storten we het bedrag terug. Komt u niet opdagen, dan wordt uw borg niet terugbetaald.

Maximum drie personen per locatie per dag kunnen de training volgen. Zo kunt u rekenen op maximale persoonlijke aandacht tijdens de training.

 

Inschrijven? Klik hier

De VSTEP-software voor de simulator werd ontwikkeld door Brabo en Naval dankzij Lantis – bouwheer van de Oosterweelverbinding, PoAB en DVW.

Meer info: contact@kenniscentrumbinnenvaart.be

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoeksproject met als hoofddoel inzicht te krijgen in de factoren die reders ertoe aanzetten om over te stappen op innovatie in de binnenvaart. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verzamelen en antwoorden zullen anoniem zijn.
Link naar de enquête: https://forms.gle/A1xG5Hawu5QB1Yps5
Bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek.

Vous êtes invité à participer à un projet de recherche dont l’objectif principal est de comprendre les facteurs qui motivent les intentions des armateurs à adopter adopter l’innovation dans le transport intérieur. Nous ne collecterons pas vos données personnelles et les réponses seront anonymes.
Lien vers l’enquête: https://forms.gle/A1xG5Hawu5QB1Yps5
Merci de votre participation à cette étude.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Het ITB was een trotse sponsor van de jaarlijkse barbecue die op 19 augustus in het internaat Don Bos co internaat te Wijnegem op 19 augustus. Het internaat beleefde een ongelooflijke dag met activiteiten voor alle leeftijden: springkastelen, vissen met eendjes, animatie voor de kleintjes, levendige muziek en natuurlijk een gastronomische barbecue die onze smaakpapillen in verrukking bracht! 

Het was niet alleen een dag vol plezier, maar ook een speciale gelegenheid om onze toekomstige kleine schippers samen te brengen voor het begin van het nieuwe schooljaar en om de kleine nieuwelingen de kans te geven zich vertrouwd te maken met hun nieuwe omgeving. Voor de ouders was het een unieke gelegenheid om wat leuke momenten te delen met medeschippers voordat de school weer begint. 

Al het ingezamelde geld van dit evenement gaat rechtstreeks naar het internaat om het hele jaar door activiteiten te financieren en de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren. 

L’ITB était fier sponsor du barbecue annuel qui s’est déroulé à l’internat Don Bosco à Wijnegem le 19 août dernier. L’internat a vécu une journée incroyable avec des activités pour tous les âges : des châteaux gonflables, une pêche au canard, des animations pour les petits, une musique entraînante, et bien sûr, un barbecue gourmand qui a régalé nos papilles ! 

Ce n’était pas simplement une journée de plaisir, mais aussi une occasion spéciale pour rassembler nos futurs petits bateliers avant la rentrée scolaire et permettre aux petits nouveaux venus de se familiariser avec leur nouvel environnement. Pour les parents, c’était une opportunité unique de partager de bons moments entre bateliers avant la reprise des cours. 

Tous les fonds récoltés lors de cet événement iront directement à l’internat pour financer les activités tout au long de l’année et améliorer la qualité de vie de chacun. 

https://www.facebook.com/InternaatDonBosco

https://www.internaat-donbosco-wijnegem.be

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Uw communicatie heeft nood aan een boost? Het Koninklijk Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren is er om u te helpen uw communicatiedoelstellingen te bereiken!

Om gebruik te maken van onze communicatie-expertise hoeft u alleen maar ons aanvraagformulier voor communicatieondersteuning in te vullen. Hoe meer we weten over uw doelstellingen en verwachtingen, hoe beter we onze ondersteuning kunnen afstemmen op uw unieke behoeften.

Klik hier om het aanvraagformulier voor communicatieondersteuning in te vullen en wij tonen hoe effectieve communicatie het verschil kan maken voor uw project.

———

Votre communication a besoin d’un coup de pouce ? L’Institut royal pour le Transport par Batellerie est là pour vous aider à atteindre vos objectifs de communication !

Pour bénéficier de notre expertise en matière de communication, il vous suffit de remplir notre formulaire de demande de soutien en matière de communication. Plus nous en saurons sur vos objectifs et vos attentes, mieux nous pourrons adapter notre soutien à vos besoins uniques.

Cliquez ici pour remplir le formulaire de demande de soutien à la communication et nous vous montrerons comment une communication efficace peut faire la différence dans votre projet.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat het ITB, en meer bepaald de voorzitter van de Commissie Vergroening en Innovatie, Carl Verhamme, op 23 juni de engagementsverklaring voor de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen heeft ondertekend in het Havenhuis Antwerpen, in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De Vlaamse Green Deal, die ondersteund zal worden door maatregelen die het ITB in heel België zal toepassen, is een belangrijke stap naar een groenere binnenvaart, met een serieuze vermindering van de CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit.

U kunt de engagementsnota van het ITB met zijn doelstellingen hier downloaden: https://www.itb-info.be/files/cms1/nota-engagement-green-deal-nl.pdf en beelden van het evenement op de volgende webpagina: https://departementomgeving.picflow.com/6s3u06rojt

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’ITB, plus précisément le Président de la Commission Verdissement et Innovation, Carl Verhamme, a signé la déclaration d’engagement du Green Deal Binnenvaart Vlaanderen le 23 juin dernier à la Capitainerie du port d’Anvers, en présence de la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux Publics, Lydia Peeters.

Le Green Deal flamand, qui sera soutenu dans des mesures appliquées à l’entièreté de la Belgique par l’ITB, est un grand pas vers une navigation intérieure plus écologique pour une sérieuse réduction de CO² et une meilleure qualité d’air.

Vous pouvez télécharger la note d’engagement d’ITB avec ses objectifs ici : https://www.itb-info.be/files/cms1/note-engagement-green-deal-fr.pdf https://departementomgeving.picflow.com/6s3u06rojt

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


L’ITB a participé à l’atelier captivant du projet Horizon 2020 IW-NET (Innovation-Driven Collaborative European Inland Waterways Transport Network) « Optimising the interconnection between inland waterway transport and urban last mile logistics » le 21 juin 2023 à Bruxelles.
Au cours de cet atelier accueilli par le Port de Bruxelles, les participants ont eu l’occasion d’explorer comment le transport fluvial et la livraison écologique du « dernier kilomètre » peuvent améliorer le transport de marchandises dans les zones urbaines denses. Le panel d’experts a présenté des mesures innovantes et s’est engagé dans des discussions stimulantes, offrant un aperçu des meilleures pratiques, surmontant les obstacles, et découvrant les immenses opportunités que recèle cette approche transformatrice.

Het ITB nam deel aan de boeiende workshop van het Horizon 2020-project IW-NET (Innovation-Driven Collaborative European Inland Waterways Transport Network) “Optimising the interconnection between inland waterway transport and urban last mile logistics” op 21 juni 2023 in Brussel.
Tijdens deze workshop, onthaald door de Haven van Brussel, kregen de deelnemers de kans om te onderzoeken hoe de binnenvaart en milieuvriendelijke “last mile” leveringen het vrachtvervoer in dichtbevolkte stedelijke gebieden kunnen verbeteren. Het panel van experts presenteerde innovatieve maatregelen en voerde stimulerende discussies, waarbij ze inzicht gaven in best practices, obstakels overwonnen en de immense mogelijkheden van deze transformatieve aanpak ontdekten.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Le 16 juin dernier, l’ITB tenait son Assemblée générale ordinaire et son Assemblée générale extraordinaire au SPF Mobilité et Transports. Lors de ces réunions les résultats opérationnels et budgétaires ont été présentés et approuvés. Les membres ont également donné leur approbation aux modifications des statuts afin de se conformer au Code de Sociétés et Associations. Les réunions ont été suivies d’un agréable déjeuner au cours duquel des rencontres intéressantes ont eu lieu entre les membres.

Op 16 juni hield het ITB zijn Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering in de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Tijdens deze vergaderingen worden de operationele en budgettaire resultaten gepresenteerd en goedgekeurd. De leden gaven ook hun goedkeuring aan de statutenwijzigingen om te voldoen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergaderingen werden gevolgd door een gezellige lunch waarbij interessante ontmoetingen plaatsvonden tussen de leden.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie


Deze week was het ITB uitgenodigd door GO! De Scheepvaartschool in Antwerpen en directeur Roel Buisseret voor bezoek aan de Ab Initio.
Inspirerende pitch door Jan Smallegange van STC Group Rotterdam over het potentieel van een opleidingschip.

Cette semaine, l’ITB a été invitée par GO! De Scheepvaartschool d’Anvers et son directeur Roel Buisseret à visiter l’Ab Initio.
Jan Smallegange, de STC Group Rotterdam, a fait un exposé inspirant sur le potentiel d’un navire-école.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

© Secr. de la CDNI


Strasbourg, le 07.06.2023 – La République Française a ratifié l’amendement à la Convention relative
à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI).
Le dépôt de l’instrument de ratification constitue une nouvelle étape importante vers l’entrée en vigueur
de l’amendement. Cet amendement majeur à la Convention vise à assurer la protection de
l’environnement et la préservation de la qualité de l’air par une réglementation stricte du dégazage
des bateaux de navigation intérieure.

L’instrument de ratification a été déposé par M Diégo Colas, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. Le dépôt a eu lieu le mercredi 7 juin 2023, au
Palais du Rhin à Strasbourg. Il a été effectué auprès de la Secrétaire générale de la Commission
centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), Mme Lucia Luijten, qui est la dépositaire de la CDNI.

L’amendement vise à interdire progressivement le dégazage dans le champ d’application de la
CDNI afin d’éviter que des résidus de cargaison gazeux nocifs ne soient libérés dans l’atmosphère. Ces
vapeurs subsistent dans les citernes à cargaison de bateaux-citernes après le déchargement de
certains composés organiques volatils : elles doivent être éliminées avant le chargement de la cargaison
suivante, lorsqu’elles ne peuvent pas être transférées dans une citerne à terre au moyen d’un système
de récupération des vapeurs. Les six États contractants de la CDNI ont adopté cette nouvelle
réglementation qui prévoit les procédures nécessaires pour recueillir et traiter ces résidus gazeux.

Après le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République fédérale
d’Allemagne et le Royaume de Belgique, la République Française est le cinquième État contractant
à déposer son instrument de ratification. La procédure de ratification est en cours en Suisse : le dépôt
de l’instrument devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année. L’amendement entrera en vigueur six mois après
le dépôt du dernier instrument de ratification.

Des informations complémentaires concernant les nouvelles dispositions relatives au dégazage et à
leur mise en œuvre sont disponibles sous : https://www.cdni-iwt.org/partie-b-degazage/.

***

À propos de la CDNI (www.cdni-iwt.org)
La Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets en
navigation rhénane et intérieure (CDNI) est en vigueur depuis le 1er novembre 2009. Elle compte six
États Contractants (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse) et vise à protéger
l’environnement et tout particulièrement l’eau. À cette fin, la CDNI instaure des règles destinées à :
• encourager la prévention de la production de déchets,
• diriger ces déchets vers un réseau de stations de réception dédiées le long du réseau des voies
navigables,
• assurer un financement sur le plan international de ces initiatives en tenant compte du principe
du « pollueur – payeur »,
• assurer le contrôle de l’observation des interdictions de déversement des déchets concernés dans
les eaux de surface.

L’un des amendements à la Convention, en cours de ratification, porte sur la réception des résidus
gazeux des cargaisons liquides dans le but de protéger l’atmosphère.

Contact
Secrétariat CDNI c/o CCNR
Palais du Rhin – 2, Place de la République – CS10023
F-67082 STRASBOURG CEDEX
Tél : + 33 (0)3 88 52 96 42
Courriel : Secretariat@cdni-iwt.org
Web : https://www.cdni-iwt.org/

Le Secrétariat de la CDNI est confié au Secrétariat de la Commission centrale pour la navigation du
Rhin (CCNR)

Straatsburg, 07.06.2023 – De Franse Republiek is overgegaan tot de ratificatie van de wijziging van
het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). De
nederlegging van de akte van bekrachtiging vormt een nieuwe belangrijke stap op weg naar de
inwerkingtreding van de wijziging. Deze belangrijke wijziging van het Verdrag heeft tot doel
de bescherming van het milieu en het behoud van de luchtkwaliteit te waarborgen door het ontgassen van binnenschepen aan strikte regels te onderwerpen.
De akte van bekrachtiging is neergelegd door Diégo COLAS, directeur juridische zaken bij het Franse
ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken. De nederlegging is op 7 juni 2023 gedaan in het Palais
du Rhin in Straatsburg bij de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR),
mevrouw Lucia Luijten, die depositaris voor het CDNI is

De wijziging van het CDNI voorziet de geleidelijke invoering van een ontgassingsverbod in het
toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in
de atmosfeer terechtkomen. Deze dampen blijven na de verwijdering van bepaalde vluchtige organische
stoffen achter in de ladingtanks van tankschepen en moeten worden verwijderd voordat de volgende
lading aan boord wordt genomen als de dampen niet door middel van een dampretourleiding naar een
tank aan de wal afgevoerd kunnen worden. De zes lidstaten van het CDNI zijn deze nieuwe voorschriften
overeengekomen, die voorzien in de noodzakelijke procedures voor de inname en verwerking van
deze gasvormige ladingrestanten.

De Franse Republiek is na het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden,
de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk België de vijfde verdragsluitende staat die haar akte
van bekrachtiging heeft neergelegd. De ratificatieprocedure is nog gaande in Zwitserland, dat de akte
van bekrachtiging naar verwachting nog vóór het einde van dit jaar zal neerleggen. De wijziging treedt
zes maanden na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging in werking.

Nadere informatie over de invoering en toepassing van de nieuwe ontgassingsvoorschriften wordt
gegeven onder https://www.cdni-iwt.org/deel-b-ontgassing/?lang=nl.

***
Het CDNI in het kort (www.cdni-iwt.org)

Het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en
binnenvaart (CDNI) is in werking getreden op 1 november 2009. Er zijn zes Verdragsluitende Partijen
(België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland). Het verdrag heeft tot doel het
milieu en met name het water te beschermen. Het CDNI bevat daartoe voorschriften om:
• het vermijden van afval te bevorderen,
• afvalstoffen in te zamelen, zodat zij afgegeven kunnen worden bij het netwerk van
ontvangstinrichtingen,
• voor deze initiatieven de financiering op internationaal niveau te regelen en daarbij rekening te
houden met het “de-vervuiler-betaalt”-principe,
• te zorgen voor de controle op de naleving van het lozingsverbod op het oppervlaktewater voor de
stoffen die onder het verdrag vallen.

Het verdrag zal binnen afzienbare tijd worden gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de inname
van gasvormige restanten van vloeibare lading om de atmosfeer te beschermen. Voor deze wijziging is
de ratificatieprocedure in de landen echter nog niet afgerond.

Contact
Secretariaat van het CDNI c/o CCNR
Palais du Rhin – 2, Place de la République – CS10023
F-67082 STRASBOURG CEDEX
Tel: + 33 (0)3 88 52 96 42
E-mail: Secretariat@cdni-iwt.org
Website: https://www.cdni-iwt.org/

Het secretariaat van het CDNI wordt verzorgd door het secretariaat van de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart (CCR)

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Vandaag mogen wij de Advisory Board van het IWT Platform ontvangen. Het ITB stelt zijn modern uitgeruste vergaderzaal, centraal gelegen in Brussel, ter beschikking van de binnenvaart. 
Binnenkort nood aan een vergaderlocatie in het hart van Europa? Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’accueillir le conseil consultatif de la plate-forme IWT. L’ITB met sa salle de réunion moderne et équipée, située au centre de Bruxelles, à la disposition de la navigation intérieure. 
Vous avez bientôt besoin d’une salle de réunion au cœur de l’Europe ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Today we are pleased to host the Advisory Board of the IWT Platform. The ITB puts its modern equipped meeting room, centrally located in Brussels, at the disposal of inland navigation. 
In need of a meeting venue in the heart of Europe soon? Do not hesitate to contact us for more information.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie