Competing Newsletter juli 2020

{ 13 juli, 2020 }

Via deze link kunt u de nieuwsbrief van juli 2020 downloaden.

Voor de Engelse versie, klik hier

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Deel A – Verhoging van de verwijderingsbijdrage tot 8,50 euro met ingang van 1 januari 2021.

Partie A – Augmentation de la rétribution d’élimination à 8,50 euros à compter du 1er janvier 2021.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

La CCNR recherche un(e) Chargé(e) de mission, en charge de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) et du Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle (STF) de la CCNR.
Pour plus d’informations, cliquez ici.

De CCR zoekt een projectmedewerker (m/v) voor het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) en het Comité Sociale zaken, arbeidsomstandigheden en beroepsopleiding (STF) van de CCR.
Voor meer informatie, klik hier.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

La Commission de la Moselle s’est réunie en séance virtuelle le 28 mai 2020 et a tenu en parallèle une partie de ses délibérations par procédure écrite.
Cliquez ici pour le communiqué de presse.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

In het kader van een onderzoek naar het aanpassen van bedieningstijden nodigt De Vlaamse Waterweg u graag uit om mee te werken aan een optimaal en afgestemd waterwegennetwerk.

In de binnenvaartketen streven belanghebbenden continue naar efficiëntiewinst en een superieure dienstverlening voor hun klanten (en leden). Een betrouwbare en voldoende beschikbare waterweg is hierbij van kapitaal belang. Om hieraan te voldoen engageert De Vlaamse Waterweg zich om de bedieningstijden van kunstwerken op regelmatige basis te evalueren en indien nodig/waar mogelijk aan te passen in functie van de waterweggebruiker.

De bedieningstijden van sluizen en bruggen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de maximale transportcapaciteit en de aantrekkelijkheid van de Vlaamse waterwegen. Net daarom wil De Vlaamse Waterweg met dit project nagaan of de huidige bedieningstijden van kunstwerken binnen eenzelfde of verschillende corridor(s) optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit rekening houdende met de (economische) noden van zowel de beroeps- als pleziervaart.

Het standaardiseren van bedieningstijden heeft het potentieel om de concurrentiepositie t.o.v. van buurlanden te versterken, schepen optimaler in te zetten, de wachttijden aan kunstwerken te reduceren en bijgevolg de algehele efficiëntie van de binnenvaart te verbeteren.

Met de respectievelijke voordelen in het achterhoofd, is het onze visie dat dit vooral een project mét en vóór de belanghebbenden moet worden. We doen dus graag een oproep naar alle organisaties die willen bijdragen tot het optimaliseren van bedieningstijden om de volgende korte enquête in te vullen. Deze enquête neemt hoogstens 10 minuten van uw tijd in beslag. De deadline voor het invullen van de enquête is 30 juni 2020.

Deelnemen kan via onderstaande link:

<< Klik door naar de korte enquête >>

De Vlaamse Waterweg zal de resultaten van deze enquête grondig analyseren en is bereid om op basis van deze vaststellingen de huidige bedieningstijden van kunstwerken te herevalueren.
 

 

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Voor heel wat binnenvaartondernemers breekt een onzekere periode aan. De daling van het aanbod leidt tot een aanzienlijke daling van de vrachtprijzen. Velen verklaarden dat de aangeboden vrachtprijzen niet kostendekkend zijn. Een aantal vreest dat het moeilijk zal worden om hun financiële kosten en verplichtingen na te komen.
Het K.B.V. heeft een spoedoverleg gehad met de Belgische binnenvaartbanken. Tijdens dit overleg bleek dat de binnenvaartondernemers geen gebruik maken van de twee steunmaatregelen voor ondernemingen
.

Une période incertaine commence pour de nombreux entrepreneurs de la navigation intérieure. La diminution de l’offre entraîne une baisse significative des taux de fret. Beaucoup ont déclaré que les tarifs de fret proposé ne couvrent pas les coûts. Un certain nombre craint qu’il leur sera difficile de faire face à leurs coûts financiers.
Le K.B.V. a tenu une concertation d’urgence avec les banques belges de navigation intérieure cette semaine. Au cours de cette concertation, il est apparu que les entrepreneurs de la navigation intérieure ne font pas usage des deux mesures de soutien aux entreprises.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

COVID-19- Maatregelen geïmplementeerd op het VNF-netwerk voor de geleidelijke vrijgave van insluiting
COVID-19 – Mesures mises en place sur le réseau VNF pour la sortie progressive du confinement

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Hervatting van het nachtelijk schutbedrijf op de Bovenrijn in het kader van de Covid-19-pandemie
Reprise des éclusages nocturnes sur le Rhin supérieur dans le contexte de la pandémie de Covid-19

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Voor binnenvaart werd er beslist dat er een uitstel van betaling van havenrechten zal toegestaan worden.

http://link.mail.portofantwerp.com/m/1/95463492/02-b20115-81f2db739c7e4e8f81450784ad68d17c/1/333/6fd281d9-5b42-4066-9486-39edd113138a

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

Coronavirus

{ 22 april, 2020 }

Beste binnenvaartondernemer,

Het portaal voor de binnenvaart geeft een globale overzicht van de internationale en interfederale maatregelen die van toepassing zijn op de Belgische binnenvaartsector.

Aarzel niet om het online te raadplegen.

Samenwerken om de binnenvaart te beschermen tegen de impact van COVID-19 is vandaag onze prioriteit. De gezondheid en het welzijn van allen is daarbij op dit moment het allerbelangrijkste.

De erg noodzakelijke maatregelen voor onze volksgezondheid hebben een verregaande economische impact. Juist nu is het dus essentieel dat u kan rekenen op uw sectorvertegenwoordiger.

Stelt u een probleem vast?

Ziet u een verminderd ladingaanbod, opgelegde coronavoorwaarden, angst bij werknemers, meer zieken, lagere vrachtprijzen, moeilijke bemanningswissels, … of zag u andere hindernissen?

Laat het ons weten -> coronabinnenvaart@gmail.com

Verwacht u meer problemen of juist niet?

Laat het ons weten -> coronabinnenvaart@gmail.com

Uw reacties worden anoniem verwerkt.

Uw reacties helpen ons ervoor te zorgen dat de economische schade voor uw bedrijf en de binnenvaartsector niet hoger oplopen dan nodig.

Zo snel mogelijk gewoon aan de slag. Dat wensen we iedereen toe. Meer dan ooit.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

EMAIL CORONA : coronabinnenvaart@gmail.com

***
Cher entrepreneur en navigation intérieure,

Le portail de la navigation intérieure synthétise de manière globale les mesures internationales et interfédérales applicables au secteur de la batellerie belge.

N’hésitez pas à le consulter en ligne.

Collaborer pour protéger la batellerie de l’impact du COVID-19 est aujourd’hui notre priorité. La santé et le bien-être de tous sont actuellement les éléments les plus importants.

Les mesures absolument cruciales pour notre santé publique ont un impact économique considérable. Il est donc essentiel que vous puissiez compter en ce moment sur votre représentant sectoriel.

Vous avez un problème?

Avez-vous noté une réduction de l’offre de fret, des conditions «corona» imposées, de l’angoisse parmi les travailleurs, un plus grand nombre de personnes malades, des taux de fret plus faibles, des changements d’équipage difficiles,… ou bien avez-vous vu d’autres obstacles ces dernières semaines?

Faites-le nous savoir -> coronabinnenvaart@gmail.com

Vous attendez-vous à rencontrer plus de difficultés ou simplement pas?

Faites-le nous savoir -> coronabinnenvaart@gmail.com

Vos réactions seront traitées de manière anonyme.

Vos réactions nous aident à faire en sorte que les retombées économiques pour votre entreprise et le secteur de la navigation intérieure ne dépassent pas ce qui est vraiment nécessaire.

Au travail dès que possible. C’est ce que nous souhaitons à tout le monde. Plus que jamais.

Prenez bien soin de vous et des autres!
EMAIL CORONA : coronabinnenvaart@gmail.com

?

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie