Bedrag van de overliggelden per ton  

(Koninklijk besluit  van 9 juni 2011 – Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 en 7 maart 2012)

 

Tonnenmaat bij de grootste inzinking zoals blijkt uit de meetbrief, in euro, per ton en per halve dag :

 

Indexatie op 01/01/2018

(Index 11-2017 / Index 11-2010)

129,19 / 114,55 = + 12,78 %

Schepen zonder mechanische voortstuwing

Schepen met mechanische voortstuwing

Tot en met 1.750 t

0,49

0,59

Meer dan 1.750 t tot en met 3.500 t

0,43

0,53

Meer dan 3.500 t

0,37

0,47

 
Ligtijd bij het laden of lossen:
Tonnenmaat op basis waarvan de vracht berekend wordt of, bij ontstentenis, geladen tonnenmaat berekend volgens de meetbrief:

Tot en met 1.750 t.   2 halve dagen
 Meer dan 1.750 t. tot en met 3.500 t. 3 halve dagen
Meer dan 3.500 t. 4 halve dagen


Taux des surestaries par tonne

(Arrêté royal du 19 juin 2011 – Moniteur belge du 19 juillet 2011 et 7 mars 2012)

Tonnage à l’enfoncement maximum tel qu’il résulte du certificat de jaugeage, en euro, par tonne et par demi-jour :  

 

Indexation au 01/01/2018

(Indice 11-2017 / Indice 11-2010)

129,19 / 114,55 = + 12,79 %

Bateaux sans propulsion mécanique

Bateaux à propulsion mécanique

Jusqu’à 1.750 t

0,49

0,59

Plus de 1.750 t à 3.500 t inclus

0,43

0,53

Plus de 3.500 t

0,37

0,47

 
Délai de starie au chargement ou au déchargement:
Tonnage servant de base au calcul du fret ou, à défaut, tonnage chargé calculé d’après le certificat de jaugeage:

Jusqu’à 1.750 t.  2 demi-jours
 Plus de 1.750 t. à 3.500 t. inclus  3 demi-jours
 Plus de 3.500 t.  4 demi-jours

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie

La session d’information francophone sur les contrats de travail en navigation intérieure du 10 décembre 2016 à Huy a été reportée au samedi 21 janvier 2017. Date limite d’inscription: 18-01-2017.
De Franstalige informatiesessie over de arbeidsovereenkomsten in de binnenvaart van 10 december 2016 te Hoei is verplaatst naar zaterdag 21 januari 2017. Inschrijven kan tot 18-01-2017.

Gepost in / Classé dans Geen categorie ~ Geen Reactie